Menu

Lãnh đạo Marching Band hai miền họp xây dựng kế hoạch phát triển học viện Marching Band Đà Lạt

Lãnh đạo Marching Band hai miền họp kế hoạch xây dựng mô hình học viện Marching Band Đà Lạt

“Nhân tài trẻ” 2 miền Nam Bắc hội tụ tại thành phố Bác để bàn chiến lược phát triển một mô hình tầm cỡ quốc gia lần đầu tiên tại phố núi Đà Lạt