Menu

VIETNAM MARCHING BAND HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÔ VĨNH DIỆN KIDS MARCHING BAND GIAI ĐOẠN 2

Tô Vĩnh Diện Kids Marching Band được thành lập vào năm 2019 trực thuộc hệ thống Việt Nam Marching Band, trong quá trình xây dựng và phát triển Marching Band ở giai đoạn 1 đã giúp cho các bạn có thể định hình và nền tảng phát triển nhất định.

Hôm nay, tổ chức Việt Nam Marching Band đã có buổi làm việc cùng với Ban giám nhà trường lập ra chiến lược phát triển Tô Vĩnh Diện Kids Marching Band ở giai đoạn 2.