Menu

Trung Tâm Sự Kiện Ngoại Khoá Kỷ Lục

Họp-với-Tổ-chức-Kỷ-lục-Việt-Nam

Chào mừng team sự kiện VNMB – “Trung tâm sự kiện ngoại khoá kỷ lục” ra mắt. Hy vọng các anh chị sẽ tổ chức thành công, ấn tượng nhiều sự kiện cho Việt Nam Marching Band nói riêng và hoạt động ngoại khoá giáo dục Việt Nam nói chung 😍

Ban Điều Hành Trung Tâm Sự Kiện Ngoại Khoá Kỷ Lục
Ban Điều Hành Trung Tâm và Tổ Chức Kỷ Lục Việt Nam