Menu

“Nhân tài trẻ” 2 miền Nam Bắc hội tụ tại thành phố Bác để bàn chiến lược phát triển một mô hình tầm cỡ quốc gia lần đầu tiên tại phố núi Đà Lạt

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà