Menu

Ban giám đốc tiếp tục có những cuộc họp trao đổi nhằm đưa sản phẩm chất lượng của Việt Nam Marching Band ra thị trường phục vụ cộng đồng

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà